Aanmelden als nieuwe abonnee


JA! Ons bedrijf gaat ook meedoen aan en plastic bekers recyclen. Onze duurzame partners:

SwissPrimePackLogo Trinseo 2015 KLEINLogo Fortune 2015 KLEINLogo Huhtamaki 2015 KLEIN

Cupcare Company

Teugseweg 18
7418 AM  Deventer

Tel: 035-54 27 516
E-mail: info@bekerrecycling.nl


 
Algemene Voorwaarden 2016

Algemeen

1.1 Begripsomschrijving

a. Cupcare Company: de organisatie die de inzameling en verwerking van de drinkbekers coördineert, hierna genoemd ‘Cupcare’;
b. Retour: het inzamelingsproject dat het doel heeft om afval dat geschikt is voor hergebruik bij bedrijven op te halen en te (laten) recyclen;
c. Abonnee: een bedrijf dat zich heeft geabonneerd op het Retour-project;
d. Transporteur: een door Retour erkende transporteur.


Abonnement

2.1 Aanmelding

1. Een bedrijf kan zich aanmelden door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Retour.
2. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt het bedrijf een bevestiging met een abonneenummer en een welkomstpakket.
3. De transporteur neemt na aanmelding contact op met de abonnee om de ophaalfrequentie te bespreken.

2.2 Werkwijze Retour
1. De abonnee dient voor het aanleveren van de drinkbekers gebruik te maken van door of via Retour verstrekte gewaarmerkte inzamelzakken.
2. De minimale aanleverhoeveelheid van de gewaarmerkte inzamelzakken is 3 rollen (30 stuks).
3. De gewaarmerkte inzamelzakken dienen op een vooraf afgesproken vaste, eenvoudig te bereiken, plaats op de begane grond (indien mogelijk buiten) te worden aangeboden aan de transporteur.
4. Indien er ondanks een afhaalafspraak op het afhaaladres geen gewaarmerkte inzamelzakken worden aangetroffen ("no show"), zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de abonnee.

2.3 Zorgplicht en aansprakelijkheid abonnee
1. De abonnee draagt er zorg voor dat de drinkbekers zo min mogelijk koffieresten bevatten en dat geen sigaretten, koffielepeltjes, theezakjes, suikerzakjes, etc. in de drinkbekers achterblijven.
2. De abonnee draagt er zorg voor dat de zakken goed gesloten, niet lekkend/gescheurd en beschermd tegen ongedierte ter ophaling aan de transporteur aangeboden te worden.
3. De transporteur kan de zakken weigeren als de (inhoud van) de zakken ernstig vervuild is of ander materiaal bevat dan het materiaal dat door Retour wordt ingezameld.
4. De abonnee is tegenover Retour aansprakelijk voor alle schade die ontstaat of kan ontstaan uit de aanwezigheid van verontreinigingen en/of andere materialen van welke hoedanigheid dan ook, in of aan de ter ophaling aangeboden inzamelzakken.

2.4 Wijziging van abonneegegevens
1. De abonnee draagt er zorg voor dat de contactgegevens actueel en volledig zijn.
2. Wijzigingen van contactgegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven onder vermelding van het abonneenummer. 

2.5 Kosten
1. Een nieuwe abonnee betaalt € 50,- administratiekosten waarvoor de nieuwe abonnee een welkomstpakket met ondermeer 1 rol gewaarmerkte inzamelzakken ontvangt.
2. De kosten van de gewaarmerkte inzamelzakken worden jaarlijks in oktober vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. In 2016 bedragen de kosten € 1,50 per inzamelzak.
3. De transportkosten worden afzonderlijk door de transporteur aan de abonnee gefactureerd en worden jaarlijks in mei vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De tariefstaffel is gepubliceerd op de website van Retour.
4. Alle kosten zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
5. Retour stelt zich ten doel om de kosten van het abonnement en deelname zoveel mogelijk te beperken, ondermeer door het aangaan van samenwerkingsverbanden.

2.6 Duur en opzegging
1. Het abonnement vangt direct aan na ontvangst van de bevestiging door de abonnee en heeft een onbepaalde duur.
2. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtname van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en wordt bekrachtigd door een ontvangstbevestiging van Retour aan de abonnee.
3. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden dan loopt het abonnement door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.


Betaling

3.1 Betalingstermijn en restitutie

1. De betalingstermijn van facturen van Retour bedraagt één (1) maand.
2. Aan abonnees die in gebreke blijven binnen de voornoemde termijn de factuur te voldoen, zullen de kosten van invordering alsmede de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
3. Er vindt geen restitutie van abonnementskosten plaats. Restitutie van inzamelzakken of andere door Retour geleverde inzamelmiddelen vindt uitsluitend onder bijzondere voorwaarden plaats.


Algemene Voorwaarden 2015 (pdf)